ขอเรียนเชิญพบอาจารย์ประจำชั้น

ขอเรียนเชิญพบอาจารย์ประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการสอบกลางภาค และข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน