ผลการประกวดแต่งคำขวัญ วันลอยกระทง ปี 2564

ผลการประกวดแต่งคำขวัญ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2564 “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย