โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น.