พิธีแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.40 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความระลึกถึงคุณความดี และเป็นการแสดงความขอบคุณ การปฏิบัติงานตลอดเวลารับราชการ
โดยใน ปี 2565 มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ
อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
โดยภายในพิธีได้มีการแสดงของอาจารย์และนักเรียน จำนวน 2 ชุด ได้แก่
การแสดงชุดเบญจรพีลาเจ้า และการแสดงของคนโขนยุคใหม่…วัยแสบ แซ่บจี๊ด ชื่อตอน “ยกทัพจองถนน…ยกรบจองน้องสีดา”
ณ หอประชุมโรงเรียน