ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิมพิศา เต่ารั้ง ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พิมพิศา เต่ารั้ง
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ISSN 1906 – 8352 (Print) ISSN 2672 – 9199 (Online) ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565, หน้า 114 – 125
ฐานข้อมูล TCI รอบที่4 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง “การพัฒนาทักษะการถอดคำประพันธ์ในบทร้อยกรองโดยใช้หลัก 5W1H”