การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. และ 15.30 น.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ จ.สระบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
ของอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วม ในวันที่ 20-22 มกราคม 2566

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก