โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ วัดปัญญานันทาราม
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนและจัดกิจกรรมอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก
และ ชมภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด คลิก