ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุพงศ์ เพ็ชร์มาลี น.ส.ณธิดา พรหมภูเบศ และน.ส.ณัฏฐ์นรี กุลวิทย์รุจี

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุพงศ์ เพ็ชร์มาลี น.ส.ณธิดา พรหมภูเบศ และน.ส.ณัฏฐ์นรี กุลวิทย์รุจี ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การเคลือบไฮดรอกซีอะพาไทต์บนผิวโลหะไทเทเนียม สำหรับการประยุกต์ทางการแพทย์” ในงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรรารี ประจำปี 2566 Good Health and Innovation for Elderly Care Conference 2023 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา โดยมี อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา