โครงการ “Science Show” โดยได้จัดการแข่งขัน Egg Drop

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.10 น.
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ “Science Show” โดยได้จัดการแข่งขัน Egg Drop
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ณ อาคารสาธิต 1