การคัดเลือกคณะทำงาน 5 ฝ่ายงานของกรรมการนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
งานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะทำงาน 5 ฝ่ายงานของกรรมการนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นทีมงานคณะกรรมการนักเรียนในแต่ละฝ่ายงานเป็นจำนวนมาก
เพื่อช่วยขับเคลื่อนในกิจกรรมต่างๆ ของงานคณะกรรมการนักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน