การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 14.40-15.30 น.
สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์
อาคารสาธิต 1, อาคารสาธิต 2 และช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของโรงเรียน