ประกาศผลการตัดสิน การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ วาทะ วาที วันสตรีไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
ประกาศผลการตัดสิน
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
วาทะ วาที วันสตรีไทย
หัวข้อ : การเปลี่ยนของบทบาทสตรีไทย
เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2566
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายบุตรคุน จิตประกอบ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงธีรดา จันทรบุตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
นายภคภาส อัศวศิริวิลาศ
นักเรียนชั้นเรียนศึกษาปีที่ 6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายณภัทรพล สำเริง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3