ขอแสดงความยินดีกับ นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “Adsorption of Methylene Blue Dye by Chitosan Flakes from Crab Shells”

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
นายศักดิธัช ธนาสดใส
นางสาวชัญญานุช ไทรงามสูง
นางสาวอิงรภัสร์ วีรภัทราวิจิตต์
นางสาวญาดา รักสุวรรณนิมิต
และนายพชร พจน์จารุกิจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นำเสนอบทความทางวิชาการ
เรื่อง “Adsorption of Methylene Blue Dye by Chitosan Flakes from Crab Shells”
โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
“The 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management”
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา
จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย