งดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564